Statut

Statut

Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki

Cytadela Syriusza”

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana, posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Lublin.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Decyzję o przystąpieniu do takiej organizacji podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 3/5 głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania, na wniosek co najmniej 5 członków Walnego Zebrania lub Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

1/ niniejszym Statutem,

2/ regulaminami,

3/ uchwałami władz Stowarzyszenia,

w ramach prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. Wzór emblematu określa załącznik do Statutu.

2. Stowarzyszenie posługuje się następującymi skrótami: LSF „Cytadela Syriusza”, LSF „CS”, Cytadela Syriusza, „Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki”.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

działalność w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez propagowanie literatury, filmu, teatru, gier, sztuki, muzyki i komiksu o tematyce fantastycznej i troszczenie się o ich poziom;

działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności związanej z fantastyką;

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;

działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu oraz organizacji pozarządowych, w szczególności dotyczącą miłośników fantastyki w województwie lubelskim

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz podnoszenia jakości życia obywateli;

działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, sportu, turystyki i krajoznawstwa;

działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

działalność na rzecz rozwoju demokracji, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniu i dyskryminacji grup społecznych;

działalność charytatywna.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

organizację spotkań i prowadzenie zajęć (wykłady, prelekcje, pokazy i prezentacje, warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, sesje, happeningi, dyskusje, konkursy, projekcje filmów, etc.) – kod PKD 93.29.Z;

spotkania z autorami, tłumaczami, twórcami, przedstawicielami biznesu, teoretykami i krytykami oraz popularyzatorami nauki – kod PKD 93.29.Z;

organizowanie festiwali, konwentów i innych imprez o podobnym charakterze – kod PKD 93.29.Z;

współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi o podobnym profilu zainteresowań – kod PKD 93.29.Z;

prowadzenie archiwum-biblioteki Stowarzyszenia – kod PKD 91.01.A, 91.01.B;

działalność w samodzielnych sekcjach Stowarzyszenia – kod PKD 93.29.Z;

prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów – poprzez konkursy, warsztaty twórcze, plenery, występy, umożliwienie debiutu, etc. – kod PKD 85.59.B;

realizowanie programów edukacyjnych – kod PKD 85.59.B;

organizowanie imprez kulturalnych i szkoleniowych, w szczególności dla miłośników fantastyki – kod PKD 85.59.B;

organizowanie wystaw i wernisaży – kod PKD 93.29.Z;

prowadzenie świetlicy – kod PKD 85.59.B;

prowadzenie poradnictwa –kod PKD 94.99.Z.

prowadzenie działalności wydawniczej (foldery, poradniki, książki, czasopisma, broszury okolicznościowe) – kod PKD 58.11.Z, 58.12.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z;

prowadzenie stron i portali internetowych – kod PKD 63.12.Z;

wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjnie wolontariuszy i organizacji pozarządowych – kod PKD 85.59.B;

kształtowanie i promowanie otwartości, tolerancji i aktywnych postaw wśród obywateli – kod PKD 94.99.Z;

promowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych technologii, nowych metod nauczania i alternatywnych metod upowszechniania wiedzy w życiu społecznym – kod PKD 85.59.B;

współpraca z pierwszym, drugim i trzecim sektorem w zakresie realizacji celów statutowych – kod PKD 94.99.Z;

inne formy działalności – kod PKD 94.99.Z.

2. Działalność, o której mowa w poprzednim ustępie może być prowadzona w formie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych,

honorowych,

wspierających,

§ 9 (skreślony).

§ 9¹

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, po okresie jednego miesiąca od złożenia deklaracji członkowskiej, może zostać obywatel RP lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, który ukończył 16 lat, uznaje i popiera cele Stowarzyszenia, złożył pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia oraz opłacił wpisowe, którego wysokość określa Zarząd, w granicach określonych przez Walne Zebranie.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać również osoba, która nie ukończyła 16 roku życia – w takim przypadku wymagana jest dodatkowo zgoda opiekuna prawnego tej osoby. Taka osoba nie posiada prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 10

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rozmowy z kandydatem.

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia lub fantastyki

Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym.

3. Odebranie członkostwa honorowego następuje w związku z działaniami sprzecznymi ze statutem, w szczególności z celami Stowarzyszenia lub obowiązkami członka honorowego.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem wspierającym określa zawarta między nimi umowa oraz wytyczne statutu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkostwo zwyczajne ustaje z chwilą:

a) śmierci,

wystąpienia ze Stowarzyszenia,

nieopłacenia składek za okres roku, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

wykluczenia na mocy uchwały Zarządu lub Trybunału Stowarzyszenia w związku z działaniami sprzecznymi ze statutem, w szczególności z celami Stowarzyszenia tudzież obowiązkami członka.

2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a) śmierci osoby fizycznej,

b) likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

c) wystąpienia ze Stowarzyszenia,

wykluczenia na mocy orzeczenia Trybunału Stowarzyszenia,

na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14 (skreślony).

§ 14¹

1. Członek zwyczajny ma prawo:

brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

wybierać i po ukończeniu 18 roku życia być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia i wypowiadać się na nich,

zgłaszać swe wnioski i opinie na forum Stowarzyszenia,,

składać zapytania dotyczące Stowarzyszenia do Zarządu lub Trybunału Stowarzyszenia, które obowiązane są udzielić w terminie 14 dni odpowiedzi,

odwoływać się od uchwały Zarządu Stowarzyszenia do Trybunału Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia podjęcia i ogłoszenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty w organizacji, jeżeli taka uchwała osobiście dotyczy odwołującego się,

korzystać z archiwum-biblioteki Stowarzyszenia, na zasadach określonych w regulaminie biblioteki,

nosić odznaki i legitymacje ustalone przez władze Stowarzyszenia,

na podstawie uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania reprezentować Stowarzyszenie na imprezach krajowych i zagranicznych,

korzystać z innych przywilejów określonych przez Zarząd

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) uiścić wpisowe i opłacać regularnie składki członkowskie,

rzetelnie wypełniać przyjęte przez siebie na rzecz Stowarzyszenia zobowiązania,

przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i orzeczeń Trybunału Stowarzyszenia,

swą osobą godnie świadczyć o przynależności do Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek wspierający i członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Do obliczania wymaganego kworum nie liczy się członków honorowych i członków wspierających.

2. Członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentuje na forum Stowarzyszenia jedna osoba fizyczna wskazana przez tę osobę prawną.

3. Członek wspierający nie posiada biernego prawa wyborczego. W przypadku członka wspierającego, będącego osobą prawną postanowienia §14¹ ust. 1 lit. h) oraz i) stosuje się odpowiednio.

4. Członek honorowy ma te same prawa, co członek zwyczajny.

§ 16

Członek wspierający wspiera działalność Stowarzyszenia osobiście, materialnie lub w inny sposób. Ponadto stosuje się § 14¹ ust. 2 lit. b) i c). Postanowienia § 14¹ stosuje się odpowiednio.

§ 17

Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich oraz aktywnego działania. Postanowienia dotyczące pozostałych obowiązków członka zwyczajnego mają zastosowanie.

§ 18

Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie zasadniczo odbywające się raz w roku.

§ 19

Do kompetencji Walnego zebrania należy w szczególności:

określanie kierunków działania Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Trybunału Stowarzyszenia i Zarządu,

podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,

wybór członków Trybunału Stowarzyszenia,

uchwalanie Statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

nadawanie tytułu członka honorowego,

określanie maksymalnej wysokości składki członkowskiej i wpisowego,

podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zebranie zwołuje raz do roku Prezes Stowarzyszenia.

2. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w określonym terminie przez Prezesa Walne Zebranie zwołuje Trybunał Stowarzyszenia.

3. W szczególnych przypadkach może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie, które zwołuje Prezes na wniosek swój, Zarządu Stowarzyszenia, Trybunału Stowarzyszenia lub połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Uchwały Walnego Zebrania, w tym uchwały dotyczące wyboru Zarządu i Trybunału Stowarzyszenia, są podejmowane w drodze głosowania i zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 21

Walne Zebranie odbywa się w obecności jedynie członków i kandydatów na członków.

Obecność innych osób może dopuścić przewodniczący Walnego Zebrania wyłącznie z ważnych przyczyn.

Upoważnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu w rozumieniu niniejszego Statutu są wszyscy członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 22

W dniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia nie przyjmuje się pisemnych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia; w tym też dniu nie może zostać podjęta uchwała o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 23

Walne Zebranie wybiera na czas trzyletniej kadencji Zarząd Stowarzyszenia złożony z 7 osób: Prezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz 4 wiceprezesów.

Walne Zebranie wybiera na okres trzech lat Trybunał Stowarzyszenia.

Kandydatów na Prezesa oraz do Trybunału Stowarzyszenia mogą zgłaszać wszyscy członkowie mający czynne prawo wyborcze.

Prezesa Stowarzyszenia wybiera się oddzielnie w wyborach tajnych lub jawnych bezwzględną większością głosów obecnych członków.

Pozostałych członków Zarządu proponuje na poszczególne stanowiska, nowo wybrany Prezes. W przypadku niezaakceptowania kandydatury przedstawionej na dane stanowisko przez Prezesa, może zostać zgłoszony przez członka mającego czynne prawo wyborcze inny kandydat. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się w sposób jawny zwykłą większością głosów obecnych członków. Za zgodą Walnego Zebrania może zostać przeprowadzone głosowanie nad pozostałymi kandydatami do Zarządu w sposób łączny.

Członków Trybunału Stowarzyszenia wybiera się jawnie bądź tajnie większością głosów obecnych członków.

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania i swoimi, a także obowiązującą wykładnią Statutu dokonywaną przez Trybunał Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia oraz działających w nim sekcji i pełnomocników.

W trakcie kadencji Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zwykłą większością głosów odwołać członka Zarządu z wyjątkiem Prezesa i powołać w to miejsce osobę, która będzie pełnić jego obowiązki. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Zarząd powołuje na to miejsce nową osobę, która będzie pełnić jego obowiązki.

Prezes Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie.

Zarząd Stowarzyszenia uchwala regulaminy porządkowe.

Zarząd Stowarzyszenia ustala składki członkowskie i wpisowe w granicach określonych przez Walne Zebranie.

Zarząd Stowarzyszenia może ukarać członka Stowarzyszenia upomnieniem, naganą z ostrzeżeniem, częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku, zawieszeniem w prawach członka do 1 roku, zobowiązaniem do naprawienia wyrządzonej przezeń szkody lub wydalić go ze Stowarzyszenia, w związku z działaniami sprzecznymi ze statutem, w szczególności z celami Stowarzyszenia tudzież obowiązkami członka.

Zarząd Stowarzyszenia zezwala na uczestniczenie w zamkniętym spotkaniu Stowarzyszenia osobie nieupoważnionej (na mocy jednoosobowej decyzji Członka Zarządu).

10. Zarząd Stowarzyszenia może do prowadzenia spraw Stowarzyszenia zatrudniać pracowników.

11. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.

§ 25

W Stowarzyszeniu działa organ zwany Trybunałem Stowarzyszenia.

Trybunał Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i czterech Arbitrów.

Trybunał Stowarzyszenia podlega Statutowi oraz działa według przyjętego przez siebie regulaminu Trybunału Stowarzyszenia.

W zakresie swych uprawnień sądowniczych Trybunał Stowarzyszenia jest niezawisły i podlega wyłącznie Statutowi oraz obowiązującemu prawu powszechnemu.

Do kompetencji Trybunału Stowarzyszenia należy:

dokonywanie w razie wątpliwości wykładni Statutu,

czuwanie nad przestrzeganiem Statutu,

prowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia i jego członków w zakresie ich działalności w Stowarzyszeniu,

rozstrzyganie wszelkich spraw spornych w Stowarzyszeniu na wniosek swój, Zarządu Stowarzyszenia lub członka Stowarzyszenia.

czuwanie nad dyscypliną finansową Stowarzyszenia.

Trybunał Stowarzyszenia może:

ukarać członka Stowarzyszenia upomnieniem, naganą z ostrzeżeniem, częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku, zawieszeniem w prawach członka do 1 roku, zobowiązaniem do naprawienia wyrządzonej przezeń szkody lub wydalić go ze Stowarzyszenia,

uchylić niezgodną ze Statutem uchwałę Zarządu Stowarzyszenia,

uchylić, w całości bądź w części, uchwałę Walnego Zebrania niezgodną z powszechnie obowiązującym prawem.

Trybunał Stowarzyszenia zbiera się przynajmniej raz na kwartał.

Członkowie Trybunału Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Trybunału Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje w jego miejsce inną osobę.

§ 26

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Trybunału Stowarzyszenia za swą działalność odpowiadają przed Walnym Zebraniem.

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do przedstawienia na Walnym Zebraniu rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

Trybunał Stowarzyszenia jest zobowiązany do przedstawienia na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.

Nie można odwołać Członka Trybunału Stowarzyszenia, chyba że poprosi o to on sam bądź na skutek swego postępowania nie daje rękojmi właściwego wykonywania swych funkcji. W takim wypadku Członka Trybunału Stowarzyszenia odwołuje Walne Zebranie i powołuje w jego miejsce inną osobę.

Członkami Zarządu Stowarzyszenia i Trybunału Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w drodze głosowania i zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Trybunału Stowarzyszenia zapadają przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie i wpisowe;

b) dotacje, subwencje, granty i darowizny;

c) zapisy i spadki;

d) dochody ze zbiórek, aukcji i z działalności statutowej Stowarzyszenia;

e) dochody z majątku Stowarzyszenia;

f) środki pozyskane od sponsorów.

2. Na majątek Stowarzyszenia mogą składać się również dochody czerpane z prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli decyzja o jej rozpoczęciu zostanie podjęta przez Stowarzyszenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania.

3. Działalność gospodarcza, o której mowa w poprzednim ustępie, ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

5. Dochody Stowarzyszenia są przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

6. Zabrania się w szczególności:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia przez członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

§ 29

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes i Skarbnik łącznie albo osoby przez nich upoważnione.

3. W wyjątkowych sytuacjach do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Skarbnik wraz z dowolnym innym członkiem Zarządu.

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o roczny preliminarz finansowy sporządzany do 31 stycznia bieżącego roku, a zatwierdzany przez najbliższe Walne Zebranie.

Uchwały i decyzje finansowe Zarządu Stowarzyszenia nie znajdujące dla siebie podstawy w preliminarzu wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania.

Nie zaakceptowanie tychże uchwał i decyzji na najbliższym Walnym Zebraniu skutkuje nie udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 31

W obrębie Stowarzyszenia jego członkowie mogą tworzyć samodzielne sekcje zainteresowań.

Sekcję rejestruje Zarząd Stowarzyszenia.

Sekcja wybiera w przeciągu jednego miesiąca od zarejestrowania Szefa Sekcji.

W razie niemożności wybrania Szefa przez członków Sekcji Zarząd Stowarzyszenia może wyznaczyć jej Szefa komisarycznego bądź skreślić ją z rejestru.

Szef Sekcji ponosi odpowiedzialność za działalność Sekcji.

Sekcje mogą po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia i pod jego nadzorem organizować własne imprezy, mieszczące się w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

Sekcja nie przejawiająca aktywności przez co najmniej pół roku może zostać przez Zarząd Stowarzyszenia skreślona.

§ 31¹

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Pełnomocników spośród członków Stowarzyszenia.

2. Pełnomocnik zajmuje się wyspecjalizowaną dziedziną działalności Stowarzyszenia wydzieloną przez Zarząd merytorycznie, organizacyjnie lub w inny sposób.

Pełnomocnik podlega bezpośrednio jednemu z członków Zarządu.

Pełnomocnik jest odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 32

1. Zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Większość potrzebna do rozwiązania Stowarzyszenia nie może być tą drogą zmieniana.

§ 33

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie powołuje w takim przypadku komisję likwidacyjną oraz ustala zasady likwidacji majątku Stowarzyszenia.